Xây dựng hệ thống quan trắc gió Hòa Thắng, Bình Thuận

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc gió Hòa Thắng, Bình Thuận

- Địa điểm: Xã Hòa Thắng, Huyện  Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

- Quy mô xây dựng: cột cao 120m

- Đơn vị xây lắp,quan trắc: Công ty cổ phần Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam(VREE)

- Khởi công: 06/2017

 

Cột đo gió cao 120m được xây dựng tại Xã Hòa Thắng, Huyện  Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận